Mobbe-handleplan på Stormarkskolen.

 

Hvad er mobning?

 

Det kan være svært at skille mobning fra såkaldte almindelige konflikter og uvenskab. Det er mobning, når en elev gentagne gange bliver udsat for negative handlinger (f.eks. skub, væmmelige kommentarer, udelukkelse m.m.) fra en eller flere andre elever. Det er mobning, når parterne i en konflikt ikke er jævnbyrdige, men den ene part er svagere og bliver krænket.

 

Mobning er når børn vedvarende chikanerer andre.

 

 

Hvordan forebygger og bearbejder vi mobning på Stormarkskolen?

 

 

Klasselæreren:

 

Forebyggelse:

 • Klasselæreren sørger for at forældre og elever orienteres om skolens handlingsplan.
 • Den enkelte klasse udarbejder regler, der skal fremme klassens og den enkelte elevs trivsel. Det er vigtigt med grundige forudgående diskussioner, således at eleverne føler en forståelse for og dermed et klart medansvar for, at reglerne bliver fulgt. Klassen kan også blive enige om, hvilke sanktioner det skal medføre, hvis reglerne brydes.
 • Klassereglerne tages op til revision fast en gang om året.
 • Fællesoplevelser, der styrker sammenholdet, bør vægtes højt.
 • Trin for trin, et forebyggende undervisningsmateriale, kan benyttes.

 

Bearbejdelse:

 • Klasselæreren er den første, der får besked om et opstået mobbeproblem.
 • Klasselæreren er ansvarlig for, at de øvrige lærere i klasseteamet får en orientering. Er eleven tilknyttet SFO, skal de relevante pædagoger ligeledes orienteres.
 • Klasselæreren prøver som den første at løse problemet.
 • Klasselæreren tager elevsamtaler med mobbere og offer. Eventuelt med inddragelse af forældre.
 • Klasselæreren kan benytte sig af åben rådgivning.
 • En adfærdskontrakt kan udfærdiges. Forældre til både mobberen og mobbeofferet informeres om indholdet af denne.
 • Er der særligt behov, etableres der mere tilsyn og en øget indgriben i frikvartererne.
 • Hjælper disse tiltag ikke, orienteres og inddrages ledelsen. Problemet kortlægges, og ledelsen afgør i samarbejde med de involverede parter hvad der videre skal ske.
 •  

Den enkelte elev.

 

 • Skolen signalerer klart, at en elev, der betror sig til en voksen om et mobningsproblem, har krav på at kunne føle sig tryg ved, at den voksne yder barnet fuld beskyttelse og konsekvent følger op på problemet.
 • Der afholdes alvorlige samtaler med mobbere og mobningsofre, hvor budskabet er, at vi på ingen måder vil acceptere mobning på skolen, og at man vil sørge for at stoppe det.
 • Andre elever skal opfordres til og støttes i at medvirke til løsning af trivselsproblemer med det formål, at alle elever føler et medansvar herfor.
 • Der føres samtaler med elever og forældre.

 

Forældrene.

 

 • Den enkelte klasses forældre orienteres om skolens forventninger om, at de skal være opmærksomme på deres børns trivsel, og at skolen betragter trivsel som et fælles skole-hjem projekt.

 

     
 

Bliver dit barn mobbet?

 • Lær barnet at sige fra klart og tydeligt. Understreg, at det ikke er dit barn der er noget i vejen med – det er de andre, som opfører sig dårligt.
 • Forsøg at få dit barn til at tage kontakt med et eller flere rare børn i klassen. Det er vigtigt, at voksne hjælper med dette, ellers giver barnet let op. At få en ven har stor betydning for barnet.
 • Det er ofte godt for et barn, som bliver mobbet, at prøve et nyt miljø. Der kan barnet måske lettere få kontakt med andre børn. Forsøg at finde en ny fritidsaktivitet eller lignende.

 

 
 

Mobber dit barn andre?

 • Gør helt klart for barnet, at I ikke accepterer mobning, og at I ser meget alvorligt på sagen.
 • Tag kontakt med skolen for at få hjælp til at løse problemet.
 • Hjælp den der mobber.

 

 
 

Alle kan hjælpe til!

 • Børn fortæller ikke altid om mobning, som de kender til. De tror, at det er at sladre, eller fordi de er bange for hævn.
 • At fortælle om mobning er ikke at sladre. Det er at hjælpe de børn, som har det svært.
 • Skolens personale fortæller aldrig, hvor de har oplysninger fra, men løser problemet uden at nogen udpeges eller skal stå til regnskab.
 • Vis tydeligt dit barn, at du ikke accepterer, at mobning finder sted. Hvis skole og hjem tager klart afstand fra mobning, får dette en positiv virkning på barnet.
 • Tal med dit barn om mobning. Er der nogle i klassen, som bliver mobbet? Er der nogle, som er ensomme eller frosset ud?

 

    

 

 

 


 


 Forældre til involverede elever inviteres til samtaler, eventuelt sammen med eleverne.

 • Opfordring til, at forældrene og mobbede og mobbende børn selv danner samtalegrupper.

 

 

 

Ledelsen.

 

 • Ledelsen inddrages, når klasselæreren skønner at de tiltag der er foretaget, ikke giver resultat.
 • Ledelsen indkalder eventuelt mobberen/mobbernes forældre, til sammen at finde konstruktive løsninger, så der kan findes en løsning på problemet.
 • Ledelsen kan inddrage skolepsykologerne.
 • Ledelsen finder i samarbejde med klasselærer og andre relevante personer en løsning, som sikrer en tryg skolegang for mobbeofferet.
 • I værste tilfælde kan ledelsen træffe en beslutning om et alternativt undervisningstilbud til mobberen.

 

 

 

Senest redigeret 2007.